மேலும் விபரங்களுக்கு எம்மை அனுகவும்.

         

 

Dr.D.சத்தியமூர்த்தி.DSMS.,MDHMS.,

பதிவு எண் : B-11460

தண்வந்ரி சித்தா க்லீனிக் 

260.பட்டநாயக்கர் காடு,

கடலூர் மெயின் ரோடு,

அம்மாப்பேட்டை, சேலம்-636003

தமிழநாடு, இந்தியா.

கை பேசி-9944621833

EMAIL : sathimuthu@yahoo.com

விநாயகரின் மூல மந்திரம்
ஓம் ஸ்ரீம் ஹ்ரீம் க்லீம் க்லெளம் கங்கணபதயே
வரவரத ஸ்ர்வ ஜனம்மே வசமினய ஸ்வாஹா
இருபத்தெட்டு அட்சரங்களை உடைய இம்மந்திரம் பலவிதமான சக்திகளையும், சித்திகளையும் அளிக்கவல்லது.செல்வம், பூமி, ஆகர்ஷணம், வசியம், குண்டலி வின்யாசம் முதலிய அனேக சித்திகள் இம்மந்திர ஜபத்தால் கைகூடும்.

 

 

This free website was made using Yola.

No HTML skills required. Build your website in minutes.

Go to www.yola.com and sign up today!

Make a free website with Yola